ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Общите условия уреждат взаимоотношенията между БОН ШАНС БГ ЕООД и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн www.shoilekov.com. С използването на сайта, се съгласявате и се задължавате да
спазвате тези „Общи условия“. Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. С разглеждането и/или използването на тази интернет страница, Вие се съгласявате и приемате условията за използването й. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. БОН ШАНС БГ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на
Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Карлово, ул. „Васил
Левски“ №18, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
BG200577420, телефон за контакт 0878365588, email:bonshansbg@gmail.com,
опериращо интернет сайт за търговия на стоки и услуги БОН ШАНС БГ ЕООД
(„Търговец/ът“). БОН ШАНС БГ ЕООД и Потребителите, възникнали по повод
намиращи се на домейн адрес www.shoilekov.com („Сайт/ът“) информационни и
търговски стоки и услуги, предлагани от БОН ШАНС БГ ЕООД („Услуги/те“),
включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко – продажба
от разстояние на предлаганите от търговеца стоки.
3. С използването на Сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се
обвърже с „Общите условия“, съответно да бъде страна по договор за покупко –
продажба от разстояние на предлаганите стоки и услуги и да бъде валидно обвързан
с посочените условия на тези сделки.
II. ДОСТАВКА
Търговецът извършва доставки чрез подизпълнител/и (куриерски компании) само на
територията на Република България.
Доставката на стока се извършва само за успешно приети поръчки, до точен адрес,
посочен от Потребителя или до съответния офис на използваната куриерска
компания.
При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при
подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на
поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
Рискът от повреждане на стоките преминава от Търговеца към Потребителя от
момента на предаването им на съответната куриерска компания, извършваща
доставката. Търговецът не носи отговорност за причинени вреди/щети по стоките при
транспортирането им, но е насреща със съдействие за разрешаване на проблема.
Срокът за доставка на налични стоки, съобразен с общите условия на използваните
куриерски компании, е на следващия работен ден, след предаване на стоката на
куриера, съгласно описаното в настоящите Общи условия. Изключение правят по-
малките населени места, които се обслужват по установен от куриерската компания
график и местата, на които куриерските компании предлагат съботен разнос.
Потребителят се съгласява, че доставката ще се извършва в срокове и часови
интервали, съобразени с условията на съответната куриерска компания. Търговецът
не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него
обстоятелства, като например забава от страна на куриерската компания, възникнали
форсмажорни обстоятелства, обстоятелства, върху които за Търговеца съществува
обективна невъзможност за въздействие и др.
Всички разходи за доставяне на поръчаните от Потребителя стоки са за сметка на

Потребителя, при цени съобразени с актуалната ценова тарифа на съответната
куриерска компания.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, предварително посочено от
него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита
всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на
посочения от Потребителя адрес за доставка.
Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не бъде намерен на посочения от
него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на
получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на
съответния куриер, като в тези случаи разходите възникнали допълнително поради
неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок са изцяло за сметка на
Потребителя.
При желание за доставка в различно от посоченото по-горе време, Потребителите
могат да се свържат с екипа на БОН ШАНС БГ ЕООД и www.shoilekov.com на
посочените в настоящите Общи условия и на Сайта на Търговеца данни за контакт.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като
публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за
измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват
настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА
САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ
ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
Координатите на Търговеца са следните:
Производствена база: с.Войнягово ул.“2-ра“ №1
Тел:0878365588
Ел. поща: bonshansbg@gmail.com